Biểu đồ thông tin CPU biên mạng kỹ nghệ và nhúng

Tìm hiểu cách bộ xử lý Intel® Core™ vPro® thế hệ thứ 11, Intel® Xeon® Chuỗi W-11000E và Intel® Celeron® là lựa chọn rất phù hợp cho khối lượng công việc nặng về tính toán, hỗ trợ các trường hợp sử dụng AI và biên mạng đòi hỏi cao. Chúng mang lại sức mạnh, hiệu năng và AI hiệu quả để xử lý khối lượng công việc biên mạng nặng tính chuyên môn trong các trường hợp sử dụng kỹ nghệ và nhúng, với băng thông cao, các tính năng trong thời gian thực, năng lực đảm bảo vận hành chức năng và hỗ trợ nhiệt độ trong dải rộng hơn.