Thiết kế tham chiếu bộ gia tốc Intel NetSec

Tóm lược về giải pháp bao gồm cách Thiết kế tham chiếu bộ gia tốc Intel NetSec thúc đẩy các chức năng mạng và bảo mật quan trọng.