Intel® On Demand

Đổi mới tùy chỉnh bộ xử lý thông qua kích hoạt tính năng và khả năng trong vòng đời CPU Intel® Xeon®.