Trung tâm Giáo dục Intel® Connectivity

Bộ chuyển mạch Ethernet có thể lập trình (Bộ xử lý Intel Intelligent Fabric) và ngôn ngữ lập trình P4 đang thúc đẩy các cơ hội mới trong các trường hợp sử dụng tăng tốc, tối ưu hóa và sáng tạo của bộ chuyển mạch Ethernet. Sử dụng Trung tâm giáo dục Intel® Connectivity để kết nối với các đồng nghiệp và truy cập các tài nguyên học tập quan trọng.