Intel® Optane™ nghệ — Công nghệ bộ nhớ đột phá

Chứng kiến Intel® Optane™ nghệ được tiết lộ thông qua lịch sử ngắn gọn về những thách thức về lưu trữ và những đột phá dẫn đến việc ra mắt công nghệ bộ nhớ mang tính cách mạng này.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.