Intel® Optane™ nghệ—Công nghệ bộ nhớ đột phá

Tìm hiểu thêm về công Intel® Optane™ năng lượng để xem cách giải pháp bộ nhớ không biến đổi này cho phép truy cập nhanh vào các bộ dữ liệu lớn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.