Hiện đại hóa Nền tảng Splunk với VAST Data

Hiện đại hóa Nền tảng Splunk với VAST Data Universal Storage là một cách để tăng hiệu suất lưu trữ Splunk mà không ảnh hưởng đáng kể đến thời gian chạy tìm kiếm trung bình hoặc tốc độ nhập của trình lập chỉ mục.