Tăng mật độ VM với bộ Intel® Optane™ liên tục

Xem cách thức Intel® Optane™ bộ nhớ liên tục chuỗi 100 cho phép nhiều máy ảo chạy Redis trên mỗi nút máy chủ trong khi đáp ứng ngưỡng độ trễ và đạt được chi phí mỗi máy ảo thấp hơn trong môi trường VMware vSphere. Sử dụng Intel Optane liên tục trong Chế độ Bộ nhớ, giúp bạn mở rộng dung lượng bộ nhớ với chi phí hợp lý để tăng mật độ VM và sử dụng đầy đủ bộ xử lý có khả năng Intel® Xeon® rộng thế hệ 2.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.