Intel® VROC cho Hiệu năng I/O Tốt hơn

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) mang lại hiệu năng I/O tốt hơn cho khối lượng công việc hỗn hợp, mà không có chi phí CPU đáng kể.