Intel® Data Center GPU Flex Series cho Cơ sở hạ tầng Máy tính để bàn Ảo (VDI)

Bản tóm tắt này giải thích cách Intel® Data Center GPU Flex Series cung cấp giải pháp Cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo (VDI) chuyên sâu về đồ họa cho nhân viên tri thức. GPU Chuỗi Flex mang lại trải nghiệm người dùng vượt trội trên quy mô lớn, hỗ trợ cơ sở hạ tầng VDI mở và chính.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.