Chuỗi Flex Intel® Data Center GPU - Tóm lược về sản phẩm

Chuỗi Flex Intel® Data Center GPU là Giải pháp GPU linh hoạt, mạnh mẽ và mở nhất trong công nghiệp cho đám mây hình ảnh thông minh.