Đồ họa Intel® Arc™ 7

Trò chơi hiệu suất cao đã đến với đồ họa Intel Arc 7 - tăng cường cài đặt của bạn và đắm chìm. Nhận những công nghệ chơi game mới nhất và các khả năng đa phương tiện toàn diện nhất1 chơi và sáng tạo ngay bây giờ và trong tương lai.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.