Xây dựng Máy tính giúp Mọi người Tập trung và Đạt được nhiều Thành tích hơn

Dự án Athena1 là chương trình cải tiến của Intel được thiết kế để mang lại thiết kế và trải nghiệm máy tính xách tay đột phá. Tìm hiểu thêm về Dự án Athena và quy trình kiểm tra và xác minh của dự án.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1Dự án Athena là tên mã của Chương trình Cải tiến của Intel.