Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1Bản nâng cấp Windows 11 sẽ được cung cấp cho các thiết bị đủ điều kiện vào cuối năm 2021 đến năm 2022. Thời điểm sẽ thay đổi tùy theo thiết bị. Một số tính năng nhất định yêu cầu có phần cứng cụ thể (xem aka.ms/windows11-spec).
21