Cải thiện học máy với các Intel AMX

BERT, một mô hình học máy mô hình được sử dụng rộng rãi, thông lượng cho thấy hiệu suất tăng gấp 2 lần lần với bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 4 và Intel AMX so với thế hệ trước.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.