Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Wireless Bluetooth® dành cho Windows 10 và Windows® 11*

Intel® Wireless Bluetooth® dành cho Quản trị viên CNTT

Intel® Killer™ Performance Suite