Giới thiệu Hệ thống máy chủ Intel® Dòng M50CYP

Máy chủ chính với sự đổi mới tốt hơn so với chính thống

Hệ thống máy chủ Intel® Dòng M50CYP được thiết kế để trở thành máy chủ chính cho tất cả các nhu cầu chính của bạn, bao gồm cộng tác, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, máy chủ web, thương mại điện tử, phân tích, v.v.

Đọc tóm lược giải pháp ›

Giới thiệu Hệ thống máy chủ Intel® Dòng M50CYP