Hệ thống Máy chủ Đơn Nút Intel®

Danh mục Hệ thống Máy chủ Đơn Nút Intel® hỗ trợ nhiều nhu cầu khác nhau—từ các tính năng thiết yếu, phổ thông, đến hiệu năng cao. Máy chủ Intel được xây dựng từ lúc bắt đầu với sự đổi mới trên toàn nền tảng, bao gồm các tính năng bảo mật và hiệu năng dựa trên bộ xử lý độc đáo, mạng hiệu năng cao và độ trễ thấp, cũng như khả năng và hiệu năng bộ nhớ và lưu trữ đột phá.

Tìm nhà cung cấp được Intel chấp thuận ›

Hệ thống Máy chủ Đơn Nút Intel®