Hệ thống máy chủ Intel® Dòng D40AMP

Hệ thống Máy chủ Intel® Dòng D40AMP là các hệ thống máy chủ không có thương hiệu và đã được xác thực toàn diện này sử dụng công nghệ trung tâm dữ liệu mới nhất của Intel, vốn đã được tối ưu để kết hợp hoạt động hiệu quả hơn, giúp các đối tác rút ngắn thời gian đưa ra thị trường bằng các giải pháp trung tâm dữ liệu đáng tin cậy. Quy trình định cấu hình và xác thực các thành phần của các giải pháp được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng là một quy trình phức tạp và cần rất nhiều tài nguyên. Giải pháp Trung tâm Dữ liệu Intel® cho HCI dựa trên Hệ thống Máy chủ Intel® Dòng D40AMP làm giảm sự phức tạp này, giúp dễ dàng xây dựng các giải pháp máy chủ đổi mới và có thể hỗ trợ nhu cầu của khối lượng công việc trung tâm dữ liệu ngày này.

Đọc tóm lược giải pháp ›

Hệ thống máy chủ Intel® Dòng D40AMP