Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Gói cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho UEFI cho Dòng máy chủ Intel® D50DNP

BIOS và Gói Cập nhật Chương trình cơ sở Hệ thống (SFUP) cho Windows* và Linux* cho Dòng Máy chủ Intel® D50DNP

Trình điều khiển video tích hợp dành cho Windows* dành cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 741

Trình điều khiển chipset máy chủ Intel cho Windows* dành cho bo mạch máy chủ Intel và hệ thống dựa trên chipset Intel®® 741

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Windows* dành cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 741

Tiện ích Truy xuất Thông tin Máy chủ (SysInfo) cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel®

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.