Hệ thống Trung tâm Dữ liệu Intel® cho HCI, được chứng nhận cho VMware vSAN

Hệ thống Trung tâm Dữ liệu Intel® cho HCI, được chứng nhận cho VMware vSAN là những giải pháp đã được chứng nhận trước và xác thực, giúp tăng tốc và đơn giản hóa việc triển khai các ngăn xếp HCI hiện đại. Các hệ thống này cung cấp nhiều khả năng cấu hình để giải quyết những nhu cầu của nhiều loại khối lượng công việc khác nhau. Cơ sở hạ tầng siêu hội tụ (HCI) đơn giản hóa việc triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu, đồng thời các ngăn xếp HCI hiện đại cho phép triển khai đám mây lai và đa đám mây.

Hệ thống Trung tâm Dữ liệu Intel® cho HCI, được chứng nhận cho VMware vSAN