Hệ thống Trung tâm Dữ liệu Intel® (Intel® DCS)

Trung tâm dữ liệu ngày nay đòi hỏi phải có những giải pháp máy chủ đặc thù, vận hành những khối lượng công việc phức tạp và quan trọng với doanh nghiệp. Ngày càng phải sử dụng nhiều nguồn tài nguyên để phát triển những giải pháp này. Hệ thống Trung tâm Dữ liệu Intel® (Intel® DCS) giúp dễ dàng tiếp nhận, đáp ứng điều kiện, và bán các công nghệ Intel® mới nhất với các giải pháp phần mềm đã được xác thực.

Tìm nhà cung cấp được Intel chấp thuận ›