Khối Trung tâm Dữ liệu Intel® (Intel® DCB)

Trung tâm dữ liệu ngày nay đòi hỏi phải có những giải pháp máy chủ đặc thù, vận hành những khối lượng công việc phức tạp và quan trọng với doanh nghiệp. Ngày càng phải sử dụng nhiều nguồn tài nguyên để phát triển những giải pháp này. Các Khối Trung tâm Dữ liệu Intel® (Intel® DCB) khiến việc tiếp nhận, chỉnh sửa để đáp ứng điều kiện và bán công nghệ mới nhất của Intel® trở nên dễ dàng hơn, giúp bạn đáp ứng các nhu cầu của trung tâm dữ liệu ngày nay. Chọn trong số những hệ thống cấu hình sẵn đã tối ưu hóa theo khối lượng công việc hay tùy chỉnh một máy chủ theo nhu cầu riêng của bạn.

Tìm nhà cung cấp được Intel chấp thuận ›