Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Tính khả dụng của máy gia tốc thay đổi tùy thuộc vào SKU. Truy cập trang Thông số Kỹ thuật Sản phẩm của Intel để biết thêm chi tiết về sản phẩm.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.