Bộ xử lý Intel® Pentium® Silver

Bộ xử lý Intel® Pentium® Silver mang lại giá trị hiệu năng cho thị trường máy tính cấp cơ bản để có thêm nhiều người có quyền tiếp cận máy tính với giá cả phải chăng. Các nhà giáo dục và sinh viên được trao quyền để hoàn thành các công việc hàng ngày một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian quý báu với máy tính trang bị bộ xử lý Intel® Pentium® Silver.

Bộ xử lý Intel® Pentium® Silver

{"collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee"],"AND":["etm-490F05B4-2A7D-4672-890F-2CE7E4D97633"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"684916","resultPerPage":24.0,"filters":[{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":0},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":1},{"facetId":"@stm_10385_vi","field":"stm_10385_vi","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Product","deprecated":false,"rootFilter":"","position":2},{"facetId":"PlatformCodename","type":"PlatformCodename","deprecated":true,"name":"PlatformCodename","position":3},{"facetId":"OperatingSystem","type":"OperatingSystem","deprecated":true,"name":"OperatingSystem","position":4}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-490F05B4-2A7D-4672-890F-2CE7E4D97633"],"cardView":false,"ignoreSoftware":true,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":false,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":true,"dateColumn":true,"versionColumn":true,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"Ngày","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"Phiên bản","width":135,"selected":true}]}