Intel® Movidius™ Myriad™ X Đơn vị Xử lý Thị giác

Intel® Movidius™ Myriad™ X VPU là VPU đầu tiên của Intel trang bị Công cụ Điện toán Thần kinh - một trình tăng tốc chuyên dụng cho suy luận mạng thần kinh sâu. Công cụ điện toán thần kinh kết hợp với 16 lõi SHAVE mạnh mẽ và kết cấu bộ nhớ thông minh thông lượng cao làm cho Intel® Movidius™ Myriad™ X lý tưởng cho các mạng thần kinh sâu trên thiết bị và các ứng dụng thị giác máy tính.

Liên hệ với chúng tôi ›

Intel® Movidius™ Myriad™ X Đơn vị Xử lý Thị giác

{"collectionPath":"/content/data/globalcontent/VN/vi/content-collection/rdc/movidius-myriad-x-vpu","collectionGuids":["etm-735ED442-0B52-4DB0-8AEC-A9D85971F59A"],"collectionId":"f2274068-17aa-44f4-b056-15f8906f1f34","resultPerPage":50.0,"filters":[{"name":"Products"},{"name":"OperatingSystem"},{"name":"PlatformCodename"},{"name":"ContentType"}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html"}