Bộ xử lý Intel® Core™ i9

Những bộ xử lý này có kiến ​​trúc sáng tạo được thiết kế cho hiệu suất thông minh (AI), màn hình và đồ họa sống động, cộng với khả năng điều chỉnh và mở rộng nâng cao để giúp game thủ và những người đam mê PC hoàn toàn kiểm soát trải nghiệm trong thế giới thực.

Bộ xử lý Intel® Core™ i9

{"collectionRelationTags":{"relations":{"OR":["etm-5C288362-594E-415E-A79D-AB96E7B60481","etm-EC8989DF-80B4-4F56-9F1A-46294F4CFD90","etm-6F8EC5C1-AE08-4B31-B579-E8F9CF9987BC","etm-4615474C-EFF8-4BBE-A616-BE4DC4027C80"],"EXCLUDE":["etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"684977","resultPerPage":24.0,"filters":[{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":0},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":1},{"facetId":"Products","type":"Products","deprecated":true,"name":"Products","position":2},{"facetId":"PlatformCodename","type":"PlatformCodename","deprecated":true,"name":"PlatformCodename","position":3},{"facetId":"OperatingSystem","type":"OperatingSystem","deprecated":true,"name":"OperatingSystem","position":4}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","cardView":false,"ignoreSoftware":true,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":true,"dateColumn":true,"versionColumn":true,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"Ngày","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"Phiên bản","width":135,"selected":true}]}