Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Đồ họa Intel® Arc™ & Iris® Xe - Windows*

Đồ họa Intel® Arc™ Pro - Windows*

Trình điều khiển Intel® NPU - Windows*

Intel® Processor Identification Utility - Phiên bản Windows*

Công cụ chẩn đoán Bộ xử lý Intel®