Bộ xử lý Dòng Intel Atom® P

Bộ xử lý Intel Atom® P được thiết kế để đáp ứng yêu cầu về thông lượng sử dụng, công suất, môi trường và độ trễ của 5G.

Bộ xử lý Dòng Intel Atom® P