Bộ phận Khung Intel® NUC

Bộ phận Khung Intel® NUC được tạo ra để giúp đưa các giải pháp ra thị trường nhanh chóng trong đó yêu cầu tính linh hoạt của các linh kiện bộ phận.

Bộ phận Khung Intel® NUC