Các bộ phận lắp ráp Intel® NUC

Bộ phận Lắp ráp Intel® NUC được thiết kế cho các Bộ phận Bo mạch Intel® NUC cụ thể để đơn giản hóa việc xây dựng các tích hợp tùy chỉnh.

Các bộ phận lắp ráp Intel® NUC

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Giá bán lẻ được báo cáo kể từ 28 Jan 2022 08:42:47 GMT