Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Lọc theo:
Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ quản lý Intel® VMD/VROC và LED cho VMware* ESXi* 8.x

Công cụ quản lý Intel® VMD/VROC và LED cho VMware* ESXi* 7.x

Intel® Memory and Storage Tool (GUI)

Intel® Memory and Storage Tool CLI (Giao diện dòng lệnh)

Intel® SSD Firmware Update Tool

Intel® RST CLI Pro cho bộ nhớ Intel® Optane™

Phần mềm cài đặt trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology với bộ nhớ Intel® Optane™ (nền tảng thế hệ thứ 10 và 11)

Phần mềm cài đặt trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology với bộ nhớ Intel® Optane™ (Nền tảng thế hệ thứ 11 đến thế hệ thứ 13)

Intel® Rapid Storage Technology Phần mềm cài đặt trình điều khiển với bộ nhớ Intel® Optane™ (Nền tảng thế hệ thứ 8 và 9)

Giao diện người dùng và trình điều khiển bộ nhớ Intel® Optane™ để tăng tốc hệ thống

Thiết bị quản lý âm lượng Intel (Intel® VMD) Công cụ ESXi

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.