Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Lọc theo:
Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ quản lý Intel® VMD / VROC và LED cho VMware * ESXi * 8.x

Công cụ quản lý Intel® VMD / VROC và LED cho VMware * ESXi * 7.x

Intel® Rapid Storage Technology mềm cài đặt trình điều khiển Intel® Optane™ nhớ mới (Nền tảng thế hệ thứ 10 và 11)

trình điều khiển và giao diện người dùng Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST)

Intel® Rapid Storage Technology mềm cài đặt trình điều khiển Intel® Optane™ nhớ mới (Nền tảng thế hệ thứ 11 lên đến thế hệ thứ 13)

Intel® Rapid Storage Technology mềm cài đặt trình điều khiển Intel® Optane™ bộ nhớ mới (Nền tảng thế hệ thứ 8 và 9)

Công cụ cập nhật firmware Intel® SSD

Công cụ lưu trữ và bộ nhớ Intel® (GUI)

Công cụ lưu trữ và bộ nhớ Intel® CLI (Giao diện dòng lệnh)

Giao diện người dùng và trình điều khiển bộ nhớ Intel® Optane™ để tăng tốc hệ thống

Intel® Volume Management Device (Intel® VMD) ESXi Tools

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.