Bo mạch FPGA Intel®

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Bo mạch của Intel không phải là thành phẩm, chưa hoàn thành quy trình cấp phép thiết bị của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) và không được bán lại hoặc tiếp thị theo cách khác trừ khi nhận được tất cả các giấy phép thiết bị FCC cần thiết trước. Hoạt động tuân theo điều kiện là bo mạch không gây nhiễu tác hại cho các đài phát thanh được cấp phép và bo mạch chấp nhận nhiễu có hại.