Intel® FPGA Boards

Intel® FPGA boards1 provide a complete, high-quality design environment for engineers. Boards include software, reference designs, cables, and programming hardware. They are designed to allow:

  • Product developers to evaluate electronic components, circuitry, or software associated with the board to determine whether to incorporate such items in a finished product.
  • Software developers to write software applications for use with the end product.

Need help with deciding what's right for you? Contact us now.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Bo mạch của Intel không phải là thành phẩm, chưa hoàn thành quy trình cấp phép thiết bị của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) và không được bán lại hoặc tiếp thị theo cách khác trừ khi nhận được tất cả các giấy phép thiết bị FCC cần thiết trước. Hoạt động tuân theo điều kiện là bo mạch không gây nhiễu tác hại cho các đài phát thanh được cấp phép và bo mạch chấp nhận nhiễu có hại.