Cáp tải BitBlaster*, ByteBlaster*, ByteBlasterMV*, EthernetBlaster* và MasterBlaster* đã được thay thế và không còn được bán bởi Intel.

Khả năng tương thích với thiết bị cáp

Bảng 2 liệt kê thiết bị hỗ trợ cho mỗi cáp tải.