FPGA Cyclone® và FPGA SoC

FPGA Cyclone® V có tổng năng lượng thấp hơn so với thế hệ hiện tại, với các tính năng tích hợp logic hiệu quả, các biến thể bộ thu phát tích hợp và các biến thể FPGA SoC, cùng với hệ thống bộ xử lý cứng (HPS) dựa trên ARM*. Dòng sản phẩm được đề xuất cho các ứng dụng và thiết kế Hướng Biên Intel.

Chọn từ các biến thể sau: FPGA Cyclone® V E chỉ với logic, FPGA Cyclone® V GX với bộ thu phát 3,125 Gbps, FPGA Cyclone® V GT với bộ thu phát 6,144 Gbps, FPGA SoC Cyclone® V SE với hệ thống xử lý cứng (HPS) dựa trên ARM* và logic, FPGA SoC Cyclone® V SX với bộ thu phát HPS dựa trên ARM* và 3,125 Gbps và FPGA SoC Cyclone® V ST với bộ thu phát HPS dựa trên ARM* và 6,144 Gbps.

Xem thêm: Phần mềm Thiết kế FPGA, Cửa hàng Thiết kế, Tải về, Cộng đồng, và Hỗ trợ

FPGA Cyclone® và FPGA SoC

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

OpenCL và biểu trưng OpenCL là thương hiệu của Apple Inc. được sử dụng với sự cho phép của Khronos.