FPGA Cyclone® IV

Dòng FPGA Cyclone® IV mở rộng vai trò dẫn đầu của dòng FPGA Intel® Cyclone® trong việc mang đến FPGA điện năng thấp, với các tùy chọn bộ thu phát. Lý tưởng cho các ứng dụng có khối lượng lớn, nhạy cảm về chi phí, FPGA Cyclone® IV cho phép bạn đáp ứng các yêu cầu băng thông ngày càng tăng. Dòng sản phẩm được đề xuất cho các ứng dụng và thiết kế Hướng Biên.

Xem thêm: Phần mềm thiết kế, Cửa hàng thiết kế, Nội dung tải xuống, Cộng đồngHỗ trợ FPGA Cyclone® IV

FPGA Cyclone® IV

{"collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-f98414c18285485aa46a8e4c3802bc70","etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee","etm-f6e0d09943a943d383e81b5f64a3956c"],"AND":["etm-21F73117-B79E-4051-9DAB-60D327A7E65B"],"Child":["732119"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"653141","resultPerPage":25.0,"filters":[{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":0},{"facetId":"fpgadevicefamily","type":"fpgadevicefamily","deprecated":true,"name":"fpgadevicefamily","position":1},{"facetId":"@stm_10386_vi","field":"stm_10386_vi","type":"specific","basePath":"Curated","displayName":"Curated","deprecated":false,"rootFilter":"","position":2},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":3}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-21F73117-B79E-4051-9DAB-60D327A7E65B"],"cardView":false,"ignoreSoftware":true,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":false,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":true,"dateColumn":true,"versionColumn":true,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"Ngày","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"Phiên bản","width":135,"selected":true}],"curatedFilter":[{"title":"Device Handbook","tags":[{"relationship":"AND","value":"All datasheets","id":"etm-36700c9aa34b4eda85cd48895b1f7002"}]}]}