FPGA Intel® Cyclone® 10 GX

FPGA Intel® Cyclone® 10 GX là các thiết bị chi phí thấp đầu tiên được xây dựng trên quy trình 20 nm hiệu năng cao, cung cấp lợi thế về hiệu năng cho các ứng dụng nhạy cảm về chi phí.

Xem thêm: Phần mềm thiết kế, Cửa hàng thiết kế, Nội dung tải xuống, Cộng đồngHỗ trợ FPGA Intel® Cyclone® 10 GX

FPGA Intel® Cyclone® 10 GX

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

OpenCL và biểu trưng OpenCL là thương hiệu của Apple Inc. được sử dụng với sự cho phép của Khronos.