Intel® Cyclone® 10 FPGAs

As part of Intel Edge-Centric FPGAs, Intel® Cyclone® 10 LP device families are optimized for balanced power and bandwidth for cost-sensitive applications, while Intel® Cyclone® 10 GX device families are optimized for higher-bandwidth and performance applications.

See also: Cyclone® 10 FPGA Design SoftwareDownloadsCommunity, and Support.

Intel® Cyclone® 10 FPGAs

Intel® Cyclone® 10 GX Device Family Table

Product Line 10CX085 10CX105 10CX150 10CX220
Logic elements (LEs) (K)

85 104 150 220
Memory blocks (20K)

291 382 475 587
Memory block (Kb)

5,820 7,640 9,500 11,740
Distributed memory (Kb)

653 799 1,152 1,690
Hardened single-precision floating-point multipliers/adders

84 125 156 192
Global clock networks

32 32 32 32
Regional clocks

8 8 8 8
18 x 19 multipliers

168 250 312 384
Hard Memory Controllers (DDR3/L, LPDDR3)

1 2 2 2
Maximum LVDS channels (1.434 Gbps)

72 118 118 118
Maximum user I/O pins

192 284 284 284
Maximum 3 V I/O

48 48 48 48
Transceiver count (12.5 Gbps)

6 12 12 12
PCI Express* (PCIe*) hardened IP blocks (up to Gen2 x4)

1 1 1 1

Intel® Cyclone® 10 LP Device Family Table

Product Line 10CL006 10CL010 10CL016 10CL025 10CL040 10CL055 10CL080 10CL120
Logic elements (LEs) (K)

6 10 16 25 40 55 80 120
Memory blocks (9K)

30 46 56 66 126 260 305 432
Memory block (Kb)

270 414 504 594 1,134 2,340 2,745 3,888
18 x 18 multipliers

15 23 56 66 126 156 244 288
Phase-locked loop (PLL)

2 2 4 4 4 4 4 4
Global clock networks

10 10 20 20 20 20 20 20
LVDS channels

65 65 137 52 124 132 178 230
Maximum I/O

176 176 340 150 325 321 423 525

Subscribe to the Intel® FPGA Newsletter

Do you want the latest info about Intel® FPGAs, Programmable Accelerators, and power solutions? Looking for hot tips on training and tools? Click here to subscribe to the Intel Inside Edge Monthly Newsletter.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn xác nhận rằng bạn là người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên và bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Intel để dùng cho yêu cầu doanh nghiệp này. Trang web và truyền thông của Intel tuân thủ Thông báo Quyền riêng tư Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.
Bằng cách gửi mẫu này, bạn xác nhận rằng bạn là người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên và bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Intel để dùng cho yêu cầu doanh nghiệp này. Bạn cũng đồng ý đăng ký nhận thông tin để cập nhật các công nghệ Intel mới nhất và xu hướng trong ngành qua email và điện thoại. Bạn có thể hủy đăng ký vào bất cứ lúc nào. Trang web và truyền thông của Intel tuân thủ Thông báo Quyền riêng tư Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.