Thiết bị cấu hình

Thiết bị Cấu hình FPGA Intel® là sự bổ sung lý tưởng cho các FPGA của chúng tôi. Thiết bị cấu hình nối tiếp của chúng tôi được thiết kế để hỗ trợ các dòng FPGA Intel® cụ thể. Xem cả: Tài liệuCộng đồng, và Hỗ trợ.

Thiết bị cấu hình