Intel® Arria® 10 FPGAs & SoCs

Highest Performance FPGA and SoC at 20 nm1

Intel® Arria® 10 FPGAs deliver more than a speed grade faster core performance and up to a 20% fMAX advantage compared to the competition, using publicly-available OpenCore designs.1 Intel® Arria® 10 FPGAs and SoCs are up to 40 percent lower power than previous generation FPGAs and SoCs and feature the industry’s only hard floating-point digital signal processing (DSP) blocks with speeds up to 1.5 tera floating-point operations per second (TFLOPS).1

The 20 nm ARM*-based Intel® Arria® 10 SoC delivers optimal performance, power efficiency, small form factor, and low cost for midrange applications. The Intel Arria 10 SoC, based on TSMC’s 20 nm process technology, combines a dual-core ARM Cortex*-A9 MPCore* Hard Processor System (HPS) with industry-leading programmable logic technology that includes hardened floating-point digital signal processing (DSP) blocks. The Intel Arria 10 SoC offers a processor with a rich feature set of embedded peripherals, hardened floating-point variable-precision DSP blocks, embedded high-speed transceivers, hard memory controllers, and protocol intellectual property (IP) controllers - all in a single highly integrated package.

See also: Intel® Arria® 10 FPGAs & SoCs Design SoftwareDesign StoreDocumentationDownloadsCommunity, and Support

Intel® Arria® 10 FPGAs & SoCs

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các bài kiểm tra đo hiệu năng của các thành phần theo những tiêu chí cụ thể và trong những hệ thống cụ thể. Các khác biệt về phần cứng, phần mềm hoặc cấu hình sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng thực tế. Hãy tham khảo các nguồn thông tin khác để đánh giá hiệu năng khi bạn đang có ý định mua. Để biết thêm thông tin đầy đủ về kết quả hiệu năng và định chuẩn, hãy ghé www.intel.com/benchmarks.