Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82579 Gigabit

Bộ điều khiển 82579 Gigabit hỗ trợ tốc độ lên đến 1GbE với công nghệ Intel® vPro™ và Ethernet tiết kiệm năng lượng (EEE) trong một cổng duy nhất.

Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82579 Gigabit

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012*

Intel® Ethernet Product Software Release Notes

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2019*

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8.1*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012 R2*

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2016*

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Intel® Network Adapter Driver for PCIe* Intel® Gigabit Ethernet Network Connections under Linux*

Intel® Network Adapter Driver for Windows 7* - Final Release

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2008 R2* - Final Release

Disabling TCP-IPv6 Checksum Offload Capability with Intel® 1/10 GbE Controllers

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8* - Final Release

NVM Update Utility for Intel® 82579V Gigabit Ethernet PHY Network Connection