Kết nối Ethernet Intel® XL827

Kết nối XL827 hỗ trợ tốc độ lên đến 10GbE qua bốn cổng để mở rộng phạm vi tín hiệu trên nhiều giao diện được hỗ trợ: SFI, KR, KR4, XAUI, KX, SGMII, XLAUI, KR2, CR2, CR4, CAUI, CPRI.