Kết nối Intel® Ethernet X557

Tầng vật lý (PHY) dành cho máy trạm, máy chủ và các thiết kế nhúng có hạn chế về không gian và điện năng quan trọng.

Kết nối Intel® Ethernet X557

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên