Thiết bị Intel® eASIC™ N3X

Thiết bị Intel® eASIC™ N3X được sản xuất trên quy trình 28nm. Thiết bị Intel® eASIC™ cung cấp thời gian triển khai nhanh các thiết bị tùy chỉnh logic, DSP hoặc IO.

Thiết bị Intel® eASIC™ N3X

Thiết bị Intel® eASIC™ N3X

N3XT500 (28nm)

eCells

503.424

eDFF

346.104

Mạch cộng toàn phần

503.424

bRAM Kbit

15.409

block bRAM

1.672

PLL

16

DLL

42

MGIO-T

18 (12,5Gbps)

CS160 (7x11mm)

4/30

FC484 (23mm)

8/316

FC672 (27mm)

8/316

FC780 (29mm)

14/336

FC896 (31mm)

18/336

FC1152 (35mm)

18/392