Thiết bị Intel® eASIC™

Các thiết bị Intel® eASIC™ là ASIC kết cấu, một công nghệ trung gian giữa FPGA và ASIC phần tử tiêu chuẩn. Thiết bị này có chi phí trên mỗi đơn vị thấp hơn và tiêu thụ điện năng ít hơn so với FPGA và thời gian đưa ra thị trường nhanh hơn, chi phí kỹ thuật không định kỳ thấp hơn so với các ASIC phần tử tiêu chuẩn. Thiết bị Intel® eASIC™ N5X mới, trước đó có tên mã là Diamond Mesa, thêm hệ thống bộ xử lý cứng và trình quản lý thiết bị an toàn tương thích với FPGA Intel® để mở rộng danh mục logic của Intel.

Thiết bị Intel® eASIC™

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.vn/PerformanceIndex.

2

Kết quả hiệu năng dựa trên thử nghiệm kể từ ngày được hiển thị trên cấu hình và có thể không phản ánh tất cả các bản cập nhật bảo mật có sẵn công khai. Xem phần sao lưu để biết thông tin chi tiết cấu hình. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.

3

Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.

4

Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.

5

Kết quả được ước tính hoặc mô phỏng.

6

Các tuyên bố trong tài liệu này đề cập đến các kế hoạch hoặc kỳ vọng trong tương lai là các tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố này dựa trên những kỳ vọng hiện tại và liên quan đến nhiều rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt một cách đáng kể so với những tuyên bố hoặc hàm ý trong các tuyên bố đó. Để biết thêm thông tin về các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác nhau một cách đáng kể, hãy xem bản phát hành thu nhập gần đây nhất của chúng tôi và hồ sơ SEC tại ​​​​​​www.intc.com​​​​​​.