Tất cả chipset Intel®

46 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Chipset Intel® Q470

 • 14 Cổng USB
 • 24 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® W480

 • 14 Cổng USB
 • 24 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® B460 Chipset

 • 12 Cổng USB
 • 16 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® H410 Chipset

 • 10 Cổng USB
 • 6 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® Z490 Chipset

 • 14 Cổng USB
 • 24 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® H470 Chipset

 • 14 Cổng USB
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® B365 Chipset

 • 14 Cổng USB
 • 8 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® C242

 • 12 Cổng USB
 • 10 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® Z390 Chipset

 • 14 Cổng USB
 • 24 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® C246

 • 14 Cổng USB
 • 24 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® CM246

 • 14 Cổng USB
 • 24 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset di động Intel® HM370

 • 14 Cổng USB
 • 16 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset di động Intel® QM370

 • 14 Cổng USB
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® H310

 • 10 Cổng USB
 • 6 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® H370

 • 14 Cổng USB
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® Q370

 • 14 Cổng USB
 • 24 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® B360

 • 12 Cổng USB
 • 12 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® Z370

 • 14 Cổng USB
 • Up to 10 Cổng USB 3.0
 • 24 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® C621

 • 14 Cổng USB
 • 10 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® C626

 • 14 Cổng USB
 • 10 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® C622

 • 14 Cổng USB
 • 10 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® C624

 • 14 Cổng USB
 • 10 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® C625

 • 14 Cổng USB
 • 10 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® C627

 • 14 Cổng USB
 • 10 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® X299

 • 14 Cổng USB
 • Up to 10 Cổng USB 3.0
 • 24 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® Q250 Chipset

 • 14 Cổng USB
 • 8 Cổng USB 3.0
 • 14 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset di động Intel® HM175

 • 14 Cổng USB
 • Up to 8 Cổng USB 3.0
 • 16 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® B250 Chipset

 • 12 Cổng USB
 • 6 Cổng USB 3.0
 • 12 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Mobile Intel® CM238 Chipset

 • 14 Cổng USB
 • Up to 10 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® Q270 Chipset

 • 14 Cổng USB
 • Up to 10 Cổng USB 3.0
 • 24 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® Z270

 • 14 Cổng USB
 • Up to 10 Cổng USB 3.0
 • 24 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® H270 Chipset

 • 14 Cổng USB
 • 8 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset di động Intel® QM175

 • 14 Cổng USB
 • Up to 8 Cổng USB 3.0
 • 16 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® C232

 • 12 Cổng USB
 • Up to 6 Cổng USB 3.0
 • 8 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Chipset Intel® C236

 • 14 Cổng USB
 • Up to 10 Cổng USB 3.0
 • 20 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay

Intel® B150 Chipset

 • 12 Cổng USB
 • Up to 6 Cổng USB 3.0
 • 8 Làn PCI Express (tối đa)
So sánh ngay