2 Kết quả

Đầu Ra Đồ Họa : VGA (HDB15); HDMI 2.0

Áp dụng bộ lọc

41 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC6CAYS

  • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
  • VGA (HDB15); HDMI 2.0 Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay
449 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC6CAYH

  • 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
  • VGA (HDB15); HDMI 2.0 Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay