4 Kết quả

Đầu Ra Đồ Họa : 2x mDP, 1x eDP

Áp dụng bộ lọc

15 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC5i3MYHE

  • M.2 and 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
  • 2x mDP, 1x eDP Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay
38 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Kit NUC5i5MYHE

  • M.2 and 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
  • 2x mDP, 1x eDP Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay
10 Nhận xét của người dùng

Intel® NUC Board NUC5i5MYBE

  • M.2 and 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
  • 2x mDP, 1x eDP Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay

Intel® NUC Board NUC5i3MYBE

  • M.2 and 2.5" Drive Hệ số hình dạng ổ đĩa ngoài
  • 2x mDP, 1x eDP Đầu Ra Đồ Họa
So sánh ngay