Các nhà cung cấp được Intel hỗ trợ

Phần này bao gồm thông tin về nhà cung ứng cho các nhà cung cấp đế cắm rPGA được Intel hỗ trợ cho dòng bộ xử lý Intel® Core™ di động.

Báo cáo Xác nhận (Phiên bản 1.0) được cung cấp theo yêu cầu cho từng nhà cung cấp ổ cắm đã được xác nhận. Các nhà cung ứng này có thể tạo ra các giải pháp có sự hỗ trợ và không có sự hỗ trợ của Intel. Bất kỳ nhà cung ứng nào hoặc ổ cắm nào có mã số sản phẩm không được liệt kê ở đây không được Intel xác nhận. Vui lòng làm việc với nhà cung ứng để đảm bảo có được cùng chất lượng như đã được xác nhận.

Lưu ý: Người dùng cuối có trách nhiệm xác thực việc cung cấp linh kiện với nhà cung ứng. OEM và các nhà tích hợp hệ thống có trách nhiệm kiểm tra nhiệt, cơ khí và môi trường của các giải pháp này.

Đế cắm rPGA947 được Intel hỗ trợ

Nhà cung ứng

Mã số linh kiện

Liên hệ

Điện thoại

Email

Foxconn


rPGA947: PZ94726-3641-41H
rPGA947T2: PZ94727-3632-41H

Eric Ling


503-693-3509 số máy lẻ 225


eric.ling@foxconn.com


LOTES

rPGA947: AZIF0012-P001B

Cathy Yang

+86-20-84686519 số máy lẻ 219

cathy@lotes.com.cn

Tyco

2134747-1

Alex Yeh

+886-2-21715280

Alex.yeh@te.com

Ổ cắm rPGA988/989 được Intel hỗ trợ

Nhà cung ứng Mã số linh kiện Liên hệ Điện thoại Email
Foxconn rPGA988A: PZ98827-364A-01F
rPGA988B: PZ98827-364B-01F
rPGA989: PZ98927-36P3-01H
Eric Ling 503-693-3509 số máy lẻ 225 eric.ling@foxconn.com
Tyco rPGA988A: 1-2013620-2
rPGA988B: 2-2013620-1
rPGA989: 2013620-1
Billy Hsieh +886-2-8768-2788 x617 billy.hsieh@te.com
Molex rPGA988A: 479890232
rPGA988B: 479890332
rPGA989: 479890532
Scott Sommers 630-969-4550 Scott.Sommers@molex.com