Sửa đổi lần cuối: ngày 22 tháng 11 năm 2021

Giới thiệu về Thông báo này

Trang này cung cấp thêm thông tin chi tiết về các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của Intel liên quan đến việc gửi và xử lý thông tin cá nhân do người ứng tuyển công việc (“ứng viên”) bao gồm thông qua phần Việc làm tại Intel (Jobs at Intel) trên trang web của Intel. Thông báo Quyền riêng tư của Ứng viên Toàn cầu này (“Thông báo” này) bổ sung cho Thông báo Quyền riêng tư của Intel.

Thu thập, sử dụng và chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn

Intel sẽ xử lý thông tin cá nhân của ứng viên cho mục đích tuyển dụng. Khi một ứng viên được Intel tuyển dụng, thông tin cá nhân của nhân viên trong suốt thời gian làm việc được bảo vệ trong Thông báo Quyền riêng tư Nhân viên của Intel.

Mục đích tuyển dụng bao gồm liên hệ với bạn, đánh giá nội bộ trình độ và kỹ năng của bạn, chuẩn bị phỏng vấn hoặc thảo luận sàng lọc (bao gồm sắp xếp đi lại nếu có hoặc hoàn trả chi phí cho ứng viên) và có thể yêu cầu kiểm tra lý lịch đối với một số chức vụ nhất định được thực hiện kèm thông báo bổ sung và phù hợp với pháp luật hiện hành. Hồ sơ được gửi cho Intel xem xét chỉ nên bao gồm thông tin liên quan đến trình độ công việc và lịch sử làm việc bao gồm các công việc đã làm trước đây, vị trí đảm nhiệm và thời gian làm việc tương ứng, thành tích đáng kể, trình độ học vấn, bằng cấp hoặc chứng chỉ, ngày và tổ chức cấp chứng chỉ và các giải thưởng hoặc thành tích liên quan khác. Trong quá trình tuyển dụng, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các nguồn công khai có sẵn hoặc từ các bên thứ ba bao gồm người tham khảo, các nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra lý lịch, v.v. Chúng tôi thực hiện các bước để xác nhận rằng thông tin chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba này đã được thu thập với sự đồng ý của bạn hoặc các bên này được pháp luật cho phép tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi.

Lưu trữ

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân trong khoảng thời gian và cho mục đích được nêu trong Thông báo Quyền riêng tư của Intel. Thời gian lưu trữ có thể thay đổi đáng kể dựa trên loại thông tin và cách sử dụng thông tin. Intel lưu các hồ sơ liên quan đến tuyển dụng trong tối đa ba năm sau khi kết thúc mối quan hệ hợp đồng, trừ khi pháp luật hiện hành quy định một khoảng thời gian khác, ví dụ như các yêu cầu báo cáo dữ liệu của người ứng tuyển có thể được ưu tiên áp dụng so với thời gian lưu trữ tiêu chuẩn của Intel.

Lựa chọn và quyền của bạn

Bạn có quyền đính chính, cập nhật, yêu cầu truy cập hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Thông báo Quyền riêng tư của Intel. Ngoài ra, nếu bạn muốn cập nhật hoặc chỉnh sửa hồ sơ của bạn, bạn chỉ cần gửi lại hồ sơ mới. Nếu bạn muốn hồ sơ của mình được xóa bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống của Intel, vui lòng gửi email đến: jobsfeedback@intel.com. Để trợ giúp nhân viên hỗ trợ xác định hồ sơ của bạn, vui lòng đảm bảo thêm tên và thông tin liên hệ chi tiết như đã được gửi kèm hồ sơ của bạn.

Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc hoặc mối quan tâm về biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của Intel hoặc thực hiện bất kỳ quyền và lựa chọn nào của mình như được mô tả trong Thông báo này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin có sẵn trong Thông báo Quyền riêng tư của Intel. 

PHỤ LỤC CHO ỨNG VIÊN Ở EEA

Nếu bạn là một ứng viên ở EEA ứng tuyển một vị trí trong Intel, Intel Corporation sẽ là bên quản lý dữ liệu của bạn cho các mục đích ứng tuyển, quản trị, quản lý nguồn lực, v.v. Các pháp nhân tuyển dụng sở tại là các bên quản lý dữ liệu cho hoạt động tuyển dụng, bắt đầu làm việc và bất cứ hoạt động xử lý liên quan đến công việc tiếp theo ở địa phương. Các mục sau đây cung cấp thông tin bổ sung theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu ("GDPR") của Liên minh Châu Âu, Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Vương Quốc Anh ("GDPR Vương quốc Anh") và luật quốc gia về bảo vệ dữ liệu.

Cơ sở pháp lý, Quyền bảo vệ dữ liệu và Liên hệ

Chúng tôi sử dụng kết hợp các lợi ích hợp pháp, thực hiện hợp đồng (bao gồm ý định ký kết hợp đồng) và/hoặc sự chấp thuận làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi như một phần của quy trình tuyển dụng.

Các ứng viên ở EEA có thể phản đối việc xử lý thông tin cá nhân, yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin cá nhân hoặc yêu cầu di chuyển thông tin cá nhân của họ. Trong trường hợp đã có sự chấp thuận cho phép sử dụng thông tin cá nhân thì ứng viên có thể thu hồi vào bất kỳ thời điểm nào, có hiệu lực trong tương lai. Việc thu hồi chấp thuận sẽ không ảnh hưởng đến (1) tính hợp pháp của hoạt động xử lý dữ liệu chúng tôi đã thực hiện trước khi thu hồi hoặc (2) việc xử lý thông tin cá nhân theo các cơ sở pháp lý khác.

Nếu bạn tin rằng chúng tôi đang sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách thức không nhất quán với Thông báo Quyền riêng tư này hoặc để biết thêm thông tin về quyền của bạn, hãy liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương của bạn (thông tin liên hệ của cơ quan bảo vệ dữ liệu ở Khu vực Kinh tế châu Âu có sẵn tại đây.)

Đối với thông tin cá nhân có nguồn gốc từ Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) được chuyển giao cho một pháp nhân của Intel bên ngoài EEA mà không có “mức bảo vệ thích đáng” theo quyết định của Ủy ban châu Âu, thì việc chuyển giao phải được thực hiện dựa trên Quy tắc công ty có tính ràng buộc của Intel tại khu vực EEA (”BCR tại EEA”). BCR tại EEA của Intel quy định mức độ bảo vệ thông tin cá nhân phù hợp và có tính ràng buộc pháp lý với các chi nhánh và công ty con được xác định tại Phụ lục 1 trong BCR tại EEA. Có thể truy cập BCR tại EEA của Intel tại đây. Nếu BCR tại EEA của Intel không được áp dụng, chúng tôi căn cứ vào các biện pháp hợp pháp khác, ví dụ như hợp đồng có bao gồm các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu. 

Tương tự, đối với thông tin cá nhân có nguồn gốc từ Vương quốc Anh được chuyển giao cho một pháp nhân của Intel bên ngoài Vương quốc Anh mà không có “mức bảo vệ thích đáng” theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Anh, thì việc chuyển giao phải được thực hiện dựa trên Quy tắc công ty có tính ràng buộc tại Vương quốc Anh của Intel (”BCR tại Vương quốc Anh”). BCR tại Vương quốc Anh của Intel quy định mức độ bảo vệ thông tin cá nhân phù hợp và có tính ràng buộc pháp lý với các chi nhánh và công ty con được xác định tại Phụ lục 1 trong BCR tại Vương quốc Anh. Có thể truy cập BCR tại Vương quốc Anh của Intel tại đây. Nếu BCR tại Vương quốc Anh của Intel không được áp dụng, chúng tôi căn cứ vào các biện pháp hợp pháp khác, ví dụ như các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn, để có biện pháp bảo vệ phù hợp với những thông tin cá nhân mà chúng tôi chuyển giao.

Nếu bạn có câu hỏi, thắc mắc hoặc mong muốn đưa ra yêu cầu liên quan đến bất kỳ thông tin nào trong Phụ lục này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua phần “Cách liên hệ với chúng tôi” trong Thông báo Quyền riêng tư của Intel.