Trang này cung cấp các thông tin chi tiết bổ sung về thông lệ quyền riêng tư của mục Lý Lịch (C.V.) trên trang web của Intel. Đây chỉ là phần bổ sung cho chính sách quyền riêng tư của tập đoàn Intel.

Intel sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tuyển dụng, và cho các mục đích liên quan đến tuyển dụng khác nếu bạn được đề nghị nhận công việc hoặc được Intel tuyển dụng.

Với việc gửi thông tin lý lịch của bạn cho Intel, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin này cho các mục đích tuyển dụng (bao gồm việc chuyển dữ liệu tới các quốc gia khác, chuyển thông tin của bạn tới các công ty khác đã được phê duyệt để thực hiện dịch vụ cụ thể cho Intel và/hoặc các quy trình xử lý khác liên quan đến mục đích tuyển dụng). Thông tin này sẽ không được chia sẻ với người khác với mục đích không liên quan đến tuyển dụng.

Bản Lý Lịch cần bao gồm thông tin liên quan đến quá trình làm việc và trình độ học vấn của bạn (các bằng cấp đã có, nơi đã làm việc, vị trí đã đảm nhiệm, các khen thưởng liên quan, và những thứ tương tự như thế). Intel khuyên bạn không nên tiết lộ thông tin đặc điểm cá nhân nhạy cảm (ví dụ, giới tính, chiều cao, tôn giáo, niềm tin triết học hoặc chính trị, dữ liệu tài chính) trong bản lý lịch hoặc thư của bạn gửi cho Intel.

Lưu Giữ Thông Tin Lý Lịch

Intel sẽ không giữ thông tin của bạn trong thời gian kéo dài hơn mức cần thiết để thực hiện mục đích của việc thu thập thông tin này. Bản Lý Lịch có thể được giữ lại nhằm tuân thủ các quy định quốc gia khác nhau về báo cáo dữ liệu người nộp đơn.

Truy Cập, Cập Nhật Và Xóa Thông Tin Lý Lịch (C.V.)

Nếu bạn cần cập nhật hoặc thay đổi lý lịch của mình, chỉ cần gửi một bản lý lịch khác. Nếu bạn muốn xóa hoàn toàn bản lý lịch của mình khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng gửi email đến: Resume.Removal@intel.com. Để giúp bộ phận hỗ trợ của chúng tôi xác định bản lý lịch của bạn, hãy đảm bảo cung cấp tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn như đã nộp cùng với bản lý lịch của bạn.

Đối Với Người Dùng Bên Ngoài Nước Mỹ

Thông tin của quý vị sẽ được xử lý và/hoặc lưu trữ trong cơ sở dữ liệu tại của chúng tôi tại Hoa Kỳ. Với việc gửi lý lịch của quý vị, quý vị cho phép việc xuất thông tin của mình sang Hoa Kỳ để xử lý và lưu trữ.